تقویم
شبهات
 
اهدای عضو
پرسش و پاسخ
«اتانازی یا مرگ از روی شفقت»
مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است كه ...
اتانازی در تیر رس سایر کشورها
در این پدیده اصولاً یک هرم قراردارد. هرمی که در یک ضلع ...
شایدها و نشایدهای اتانازی
موضوعی که جامعه پزشکی هر روزه با آن درگیر است
وظیفه پزشک در مقابل مرگ مغزی
مرگ مغزی اصطلاحی است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن بیستم عنوان ...
عنوان