لیست اخبار صفحه :0
حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان امام حسين (ع) شهرستان نکاء دیدار کرد
در راستای تقسیم کار و سرکشی از مراکز بهداشتی درمانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان امام حسين (ع) شهرستان نکاء دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان نکاء جهت تشکر از کادر درمان در مسئله کرونا دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان  امام خميني (ره) و خاتم الانبيا (س) این شهرستان دیدار کرد
در راستای تقسیم کار و سرکشی از مراکز بهداشتی درمانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان امام خميني (ره) و خاتم الانبيا (س) این شهرستان دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بيمارستان امام خميني (ره) و خاتم الانبيا (س) این شهرستان جهت تشکر از کادر درمان در مسئله کرونا دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان ثامن الائمه (ع) شهرستان گلوگاه دیدار کرد
در راستای تقسیم کار و سرکشی از مراکز بهداشتی درمانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان ثامن الائمه (ع) شهرستان گلوگاه دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بيمارستان ثامن الائمه (ع) شهرستان گلوگاه جهت تشکر از کادر درمان در مسئله کرونا دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان شهدای این شهرستان دیدار کرد
در راستای تقسیم کار و سرکشی از مراکز بهداشتی درمانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان شهدای این شهرستان دیدار کرد

حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر از بیمارستان شهدای این شهرستان جهت تشکر از کادر درمان در مسئله کرونا دیدار کرد